บริษัทน้ำบาดาล [Underground Water Company]

เกี่ยวกับร้านน้ำบาดาล (Underground Water)

บุคลากร (Personal)

ความรู้เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล (Knowledge)

เครื่องจักรกล (Mechine)
การดำเนินการ (Operation)
ติดต่อเรา (Contact Us)
ค้นหา (Search)
 
 

ความรู้เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล (Knowledge)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล ปัจจุบันมีการประกาศเขตน้ำบาดาลครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
ห้ามมิให้ผู้ใดเจาะใช้น้ำบาดาลไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย (มาตรา 16) หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และริบเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่ใช้เป็นอุปกรณ์กระทำความผิดเสียก็ได้ (มาตรา 36 ทวิ)

ระเภทใบอนุญาต
1.ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
2.ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
3.ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ประเภทการใช้น้ำบาดาล
1. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค ได้แก่การใช้น้ำเพื่อเป็นน้ำดื่มน้ำใช้ ที่มิได้ซื้อขาย
2. การใช้น้ำบาดาลเพื่อประกอบธุรกิจ
-ธุรกิจ (อุตสาหกรรม) ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานผลิตสุรา ห้องเย็น อาหารกระป๋อง เป็นต้น
-ธุรกิจ (บริการ) ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลเพื่อบริการลูกค้า เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า สวนสนุก สนามกีฬา สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น
-ธุรกิจ (การค้า) ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด โรงงานผลิตน้ำแข็ง น้ำอัดลม เป็นต้น

3. กราใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม ได้แก การใช้น้ำเพื่อเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์

1. เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมคำขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
1 ) สำเนาบัตรและประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
2 ) สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่นโฉนดที่ดิน นส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินในคำขอ
3) แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานีที่จะเจาะน้ำบาดาล
4) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน(กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5) หนังสือรับรองช่างเจาะ และหนังสือรับรองนักธรณีวิทยา หรือวิศวกร(กรณีระบุผู้รับเหมาเจาะ)
6) แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร)
7) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตัวเอง)

หมายเหตุ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล จะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม