บริษัทน้ำบาดาล [Underground Water Company]

เกี่ยวกับร้านน้ำบาดาล (Underground Water)

บุคลากร (Personal)

ความรู้เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล (Knowledge)

เครื่องจักรกล (Mechine)
การดำเนินการ (Operation)
ติดต่อเรา (Contact Us)
ค้นหา (Search)
 
 

ความรู้เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล (Knowledge)

2. การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
1) กรณีที่เป็นบ่อบาดาลที่เจาะใหม่ ผู้รับใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาลเมื่อได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดแล้วหากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (ตามแบบ นบ.2) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พร้อมตัวอย่างน้ำบาดาลจำนวนหนึ่งตัวอย่างต่อบ่อ ตัวอย่าง ดิน หิน กรวด ทราย และตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อที่ขอใช้ เพื่อที่วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมีไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมคำขอ 10 บาท ค่าวิเคราะตัวอย่างน้ำตัวอย่างละ 1,200 บาท (กรณีส่งตัวอย่างน้ำบาดาล) หากวิเคราะห์จากสถาบันอื่นแล้ว ไม่ต้องส่งตัวอย่างน้ำบาดาลแต่ต้องส่งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมคำอนุญาตใช้น้ำบาดาล
1) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ยื่นคำขอด้วยตนเองทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
2) สำเนาใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาล
3) รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./3)
4) รายงานทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./4)
5) รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./5)
6) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (กรณีวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลแล้ว)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือส่วยราชการอื่น หรือองค์กรรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำ หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบ

2) กรณีมีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้ว (ยังไม่เคยได้รับอนุญาตใช้น้ำบาดาล) กรณีผู้ขอใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
1) สำเนาทะเบียนบ้าน
2) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน(กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
3) แผนที่สังเขปเส้นทางและสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล
4) หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)

หมายเหตุ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล จะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม

3.) การพิจารณาคำขอใช้น้ำบาดาล
1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารต่างๆหากครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
2) นัดสำรวจสถานที่เพื่อตรวจสอบสภาพบ่อบาดาล แลสภาพการใช้น้ำบาดาล
3) เจ้าหน้าที่สรุปผลการสำรวจ เสนอพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
4) ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ 500 บาท

4.) การออกใบอนุญาต
พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่มีอำนาจนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลขนาดบ่อไม่เกิน 6 นิ้ว อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลไม่เกินวันละ 800 ลบ.ม. ใบอนุญาตไม่เกิน 10 ปี

5.) หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
1) ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และเห็นง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
2)ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญต้องแจงพนังงานประจำท้องที่และยื่นคำขอรับใบแทนอนุญาตภายใน 30 วัน
3) ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลตามอัตราค่าที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวง
4) เลิกใช้น้ำบาดาลต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน 15 วันนับตั้งแต่เลิกใช้น้ำบาดาล
5) ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล 4 งวด ๆ ละ 3 เดือนต้องส่งรายการงานใช้น้ำตาบแบบ
นบ. 11 ภายในวันที่ 7 ของเดือน ถัดไป
งวดที่ 1 ม.ค.- มี.ค. ชำระไม่เกิน 30 เมษายน
งวดที่ 2 เม.ย.- มิ.ย. ชำระไม่เกิน 30 กรกฎาคม
งวดที่ 3 ก.ค. - ก.ย. ชำระไม่เกิน 30 ตุลาคม
งวดที่ 4 ต.ค.- ธ.ค. ชำระไม่เกิน 30 มกราคม

 
 
<<Back